Leverings- en betalingsvoorwaarden van de bvba Sima te Keerbergen

1. Toepasselijkheid

Op onze leveringen, diensten en aanbiedingen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Door het verstrekken van een opdracht, respectievelijk door het aanvaarden van onze levering of dienst wordt onze relatie geacht afstand te doen van eventuele eigen waarden.

2. Offertes

Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen ons niet inden. Opgegeven levertijden – ook die vermeld in onze opdrachtbevestiging – vormen slechts een indicatie. Overschrijding van de geïndiceerde levertijd is geen reden voor onze relatie tot annulering, ontbinding of schadevergoeding. Overschrijding van de geïndiceerde levertijd met meer dan 3 maanden kan voor onze relatie een gegronde reden zijn tot annulering of ontbinding, zonder dat wij in zodanig geval tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de consument na het verstrijken van 45 dagen na de verzending door de consument van een aangetekende brief waarin hij de ontbinding van de rechtswege wegens overschrijding van de termijn opeist.

Bij vertraging in de uitvoering zal Sima gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 1% op de aannemingsprijs, exclusief BTW, per volledig verlopen maand na een ingebrekestelling door de consument. Deze ingebrekestelling is niet voorzien voor niet consumenten. De consument heeft enkel de keuze om ofwel de forfaitaire schadevergoeding te bekomen, dan wel de ontbinding, doch niet beide samen. De keuze moet door de consument gemaakt worden bij de eerste ingebrekestelling.

3. Tekeningen, schetsen en modellen

Wij behouden ons het uitsluitend recht voor op door ons ontwikkelde tekeningen, schetsen en modellen. Deze mogen door onze relatie op geen enkele wijze worden verspreid, vermenigvuldigd en aan derden ter inzage worden verstrekt.

Zij moeten bij beëindiging van de opdracht door onze relatie onverwijld aan ons worden teruggegeven. Wij behouden ons het recht voor om bij uitvoering van de opdracht op details af te wijken van bij de opdracht behorende tekeningen, en schetsen en modellen, mits daardoor het wezen van ons product niet wordt aangetast.

4. Betaling

 1. Alle betalingen dien te gebeuren te Keerbergen in Euro en zonder dat enig recht op compensatie en/of korting is toegelaten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden als volgt: 100% op montagedag
 3. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en werkzaamheden op te schorten of de opdracht als verbroken of ontbonden te beschouwen (zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist) onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen
 4. Bij niet-tijdige betaling is onze relatie aan ons een vertragingsrente verschuldigd van 10% per jaar, zonder ingebrekestelling vereist is t.o.v. niet consument en vanaf de ingebrekestelling t.o.v. consument.
 5. Iedere niet op haar vervaldag betaalde factuur zal bovendien zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% en dit met een minimum van €62 per factuur.
 6. Al de voornoemde ingebrekestellingen zijn enkel en uitsluitend vereist ten opzichte van een consument en niet ten opzicht van niet consumenten.

5. Zekerheid

 1. Wij zijn ten alle tijden gerechtig van onze relatie zekerheid – in welke vorm dan ook – te verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, bij gebrek waarvan wij ons het recht voorbehouden al onze leveringen en / of werkzaamheden op te schorten tot de door ons gewenste zekerheid is verstrekt, respectievelijk de opdracht zonder de rechtelijke tussenkomst is vereist als ontbonden of verbroken te beschouwen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding van onze relatie te vorderen.
 2. Al onze opdrachtbevestigingen geschieden onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat de betreffende opdracht door een te goeder naam en faam bekendstaande kredietverzekeringsmaatschappij wordt gedekt, bij gebreke waarvan de opdracht als niet aanvaard wordt beschouwd, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding kunnen worden gehouden.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij gehouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde materialen tot alle uitstaande facturen zijn voldaan.
 2. Voor zover onze relatie als gevolg van onze levering en onze werkzaamheden een vordering verkrijgt op derden draagt hij die vordering reeds nu voor als dan aan ons over.

7. Oplevering

 1. De oplevering geschiedt door het tekenen van de relatie van een opleveringsformulier op een tevoren door ons opgegeven bezichtigingsdag- en tijdstip.
  Ofwel, bij gebrek aan een ondertekend opleveringsformulier, uit de afwezigheid van protest bij aangetekende brief ons te verzenden door de consument binnen de 14 dagen en door de niet consument binnen 8 dagen na montage/levering.
 2. Is niemand van de zijde van onze relatie op een door ons opgegeven bezichtigingsdag- en tijdstip verschenen dan wordt de oplevering geacht deugdelijk te zijn geschied en ons werk te zijn aanvaard, tenzij uit een aangetekend schriftelijk bericht van onze relatie binnen de 8 dagen na bezichtiging uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

8. Annulering

Annulering of ontbinding van de overeenkomst zonder geldige reden zowel door Sima als door klant, zal van rechtswege aanleiding geven tot een schadevergoeding van 75% op de overeengekomen prijs daar het steeds om maatwerk gaat.

9. Transport

 1. Het transport van de voor de opdracht benodigde materialen gebeurt franco aan werkplaats.
 2. Gedurende het transport zijn de materialen verzekerd tegen fabriekswaarde. Voor verdere schade zijn wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
 3. Vanaf aflevering van de materialen op de werkplaats is beschadigd of diefstal, of verduistering van materialen, alsmede alle schade, hoe ook genaamd, daarna aan die materialen toegebracht voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is verplicht om steeds, behoudens op vakantie- zon- feest- en zaterdagen, iemand van zijnentwege op de werkplaats aanwezig te hebben die bevoegd is voor ontvangst te tekenen.
 5. Zo iemand aanwezig is wordt hiervoor onder opgave van datum en tijdstip door de chauffeur melding gemaakt op de afleveringsbon. Tussen partijen geldt de inhoud van de afleveringsbon. Tussen partijen geldt de inhoud van de afleveringsbon als volledig bewijs.

10. Montagefouten

Tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijn wij tot geen andere schadevergoeding terzake van montagefouten gehouden dan tot herstel van de fout.

11. Kosten

Alle kosten die wij tot behoud van veiligstelling van onze rechten jegens onze relatie moeten maken, zowel gerechtelijke, als buiten gerechtelijke, die van deurwaarders en advocaten daaronder begrepen, komen integraal ten laste van onze relatie.

12. Toepasselijk recht en bevoegd rechterµ

Bij betwisting zal enkel het vredegerecht, Mechelen bevoegd zijn.